...

حکايت گل وکبوتر ( قسمت چهارم )

وقتي نامه كبوتربه گل رسيدباخوشحالي وبي معطلي بوسيدش و بازش كرد, نامه روباكندي ميخوندچون دلش نميخواست زودتموم بشه,براي گل تك تك جملات زيباوجذاب بود,حرفهاي كبوترمثل خودش لطيف دوست داشتني بود,نصيحتهاي برادرانه كبوترتااعماق دل گل پيش ميرفت وهمونجالونه ميكرد.
گرچه گل خوندن نامه روخيلي كش دادولي به هرحال به آخرش رسيد,امايه دفعه خوندن كافي نبودپس دوباره ازاول شروع كرد.
حالانوبت جواب بود,كاغذوقلم روبرداشت وبادلي مالامال ازعشق مشغول نوشتن شد:
به نام خدائي كه جان آفريد
به لطفش زمين وزمان آفريد
به نام خطاپوش وپوزش پذير
كريمي كه باغ جنان آفريد
با عرض سلام خدمت كبوترارجمندم,انشآءاللـه كه حال شريف و... خوب باشد,ازاينكه جواب نامه ديرشدعذرميخواهم,اميدوارم ديگر تكرارنشود...كبوترم من درموردرشته تحصيلي ام خوب فكركردم وبه اين نتيجه رسيدم كه هرچي خدابخواهد همان خيراست,اگردرفتن من به دانشگاه خيري وجودداردانشآءاللـه كه درست شودواگرخيري وجودندارداميدوارم كه ذره اي ازكارم جورنشود,هرچي كه صلاح خداست همان بشه,صلاح خداازهمه چيزبهتراست
يكي تن ميپسنددديگري جان
يكي اين ميپسنددديگري آن
من ازجان وتن وهم اين وهم آن
پسندم آنچه خواهدحيّ سبحان
...من به گفته شماعمل ميكنم كه فرموده بوديدبه اجتماع ودوستان توجه نكنم كه همه اينها اموري اعتباري هستند,نتيجه اينكه من بايدبه خداتوكل كنم پس توكلت علي اللـه...

نامه مثل هميشه خيلي زودبه دست كبوتررسيد,گرچه تواين فاصله گل وكبوتريه دفعه ازراه دورباهم صحبت كرده بودن ولي بازكبوترحسابي دلتنگ بود.
كلمه به كلمه اين نامه هابراي كبوترعزيزه ووقتي اونهاروميخونه خستگي ازجسم وروحش درميره,كبوترهم مثل هميشه زوددست به قلم شد:
عليك السلام گل مهربانم والسلام عليك
نامه شمابه دستم رسيدوباعث مزيدسرورگرديدازخداوندرحمن ميخواهم كه دردنياوآخرت شمارادلشادومسرورفرمايد,ازمطالبي كه نوشته بوديدخوشحال شدم,بهترين كاربراي انسان اين است كه همه امورخودراظاهراًوباطناًبدست مولاوصاحب اختيارحقيقي خويش بسپاردكه اوصلاح وخيرانسان راازهمه بهترميداندوازهركسي دلسوزتر ومهربانتراست ومحكمترين تكيه گاه براي هرانساني است...چه كسي بهترازآن كريم بنده نوازكه حقيقتاًهمه عالم دربرابرعفووكرم او
شرمنده اندواين حقيرسراپاتقصيركه ديگرهيچ!!!
...گل من نمازت رااول وقت ميخواني يانه؟...اين حقيرفقيرواين شكسته پربسته رانيزدردعا واستغارخودشريك كن بلكه بخاطرشماخداوندازگناهان ماهم درگذرد...من زيادبه يادشما هستم ودعاگونيزهستم,آنچه كه دردل اين بيدل دلشكسته ميگذردازحوصله كتابت خارج است.
شرح اين هجران واين خون جگر
اين زمان بگذارتاوقتي دگر
بابت تلفن هم خيلي خيلي ممنون...
ادامه دارد...

/ 1 نظر / 11 بازدید
sara

salamman hamishe ghaty mikonam kegol kodoom bood va kabootar kodoom