...

شمال

باعرض سلام مجدد خدمت ندا جان ( که البته ميدونم مثل هميشه بی پاسخ ميمونه)
از شماليها گفتی ندا جان آدمهای خون گرم و خوبيند از دوستام يکيشون
۲ سال شمال تو روستاها برای نصب کابلهای زمينی کار کرده
اينقدر ازشون تعريف ميکنه که نگو
خصلتهايی که شما گفتيد همش خوبه بخصوص اولی اما آخری به ضرر و
بدنام شدن شماليها ( بيشتر رشت‌)منجر شده که خوب آنچنان هم خوب
نيست به ضرر خانمهاشونه
ناقلا بگو چرا از شمال جيم زدی
ضمنا عضو شريف اگر مثل درخت بامبو باشه تو دو سه حرکت اول ميشکنه
f.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید