...

این ترانه رو من خیلی دوست دارم
اگر شما هم دوست داريد ميتونيد اينجا
گوش بديد ( کليپ جالبي هم داره )
:


اقتدار پرواز بيهوده بود ...
نه پری در کار بود ...
نه آسمانی ...
و با خود گفتم ،
آيا با لبهای دوخته ،
روزی خواهيم خنديد؟! ...

اونی که ميخواستی تو غبارا گم شد ..............مرغی شد و پشت حصارا گم شد
اسم تو رو ، رو بال مرغا نوشت ..................... رو کنده ی سبز درختا نوشت
يه روز که بارون می اومد بهش گفت............... يه روز ديگه رو موج دريا نوشت
دريا با موجاش اونو از خودش روند ................. مرغ هوا گم شد و اونو گريوند
اونی که ميخواستی تو غبارا گم شد.............. مرغی شد و پشت حصارا گم شد
باد اومد و تو جنگلا قدم زد ............................ اسم تو رو از همه جا قلم زد
ببين جدائی چه به روزش آورد ..................... چه سرنوشتی که براش رقم زد
اونی که ميخواستی تو غبارا گم شد ............ مرغی شد و پشت حصارا گم شد


/ 2 نظر / 9 بازدید

‌آقا مجيد با اجازه، ما بدون خوندن اراجيف شما اقدام به نظر دهي ميكنيم 1- خوب باشد 2- اولا چرا اينقدر ما را اذيت مي كني (اتاق بقلي)دوماديگه تو ولايت ما ترشي گير نمي ياد سوما nabeeeeeeeeeeeee a

sara

salambegardy peyda mishe